Mijn rekening

Voorwaarden

Algemene SERVICE- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN:

Eigendom van het https://www.fruut.eu domein

1.1. De https://www.fruut.eu website (Hierna te noemen als de “Site”) is eigendom van FRUEAT – PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. (hierna te noemen als “FRUEAT”), zakelijk belastings nummer 510.584.993, met statutaire zetel in Estrada Nacional 229 – 2- Travancela Sátão, 3560-129 São Miguel da Vila Boa, Portugal.
1.2. Als u vragen heeft over onze SITE of de Algemene service- en gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen als VOORWAARDEN), kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met FRUEAT:
– Email: frueat@frueat.pt
– Postadres: Rua do Pinheiro Manso, nº 662, Sala 1.22, 4100-411 Porto
Telefoon (beschikbaar van 10:00 tot 12:30 en van 14:30 tot 18:00): + 351 226 155 189

Toepassingsgebied

2.1. Deze VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle bezoeken aan onze SITE en alle commerciële transacties die via onze online winkel worden uitgevoerd, ongeacht hoe de aankoop wordt gedaan of wie deze doet.
2.2. Gebruik van de SITE of de aankoop van een product op de SITE betekent dat u deze VOORWAARDEN accepteert. Als u niet akkoord gaat met de VOORWAARDEN, kunt u deze website of een van de producten of diensten die erop beschikbaar zijn niet gebruiken, noch kunt u FRUEAT-producten kopen via de SITE.
2.3. FRUEAT behoudt het recht om deze VOORWAARDEN zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle aangebrachte wijzigingen worden op de SITE gepubliceerd.
2.4. “Product” betekent alles wat gekocht kan worden door een klant van FRUEAT.

Informatie inhoud

3.1. De inhoud van de SITE mag niet worden na gemaakt, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRUEAT.
3.2. Linkjes naar deze SITE mogen niet worden toegevoegd, ongeacht hun doel, zonder voorafgaande toestemming van FRUEAT.
3.3. Informatie over de producten die bij FRUEAT te koop zijn, is te vinden op de SITE. Door de aankoop van een product te starten, verklaart u dat u alle informatie over de producten die op de SITE is gepubliceerd, hebt gelezen, begrepen en aanvaard.
3.4. FRUEAT behoudt het recht om de informatie die beschikbaar is op de SITE op elk moment te wijzigen, inclusief aanbiedingen en informatie over producten, prijzen, commerciële voorwaarden, enz.

Intellectueel eigendom

4.1. Alle auteursrechten en/of gerelateerde rechten en/of die met betrekking tot software/computerprogramma's en/of industriële eigendom, evenals alle andere soortgelijke rechten die gewoonlijk worden aangeduid als "intellectueel eigendom", onder andere met betrekking tot alle producten of diensten, projecten, technologische oplossingen of technische documenten, ontwerpen, handleidingen, databases, eenvoudige ideeën of know-how, handelsgeheimen, bedrijfsinformatie en verkoop-/marketingtechnieken met betrekking tot FRUEAT en de site zijn het exclusieve eigendom van FRUEAT.
4.2. Elk gebruik, geheel of gedeeltelijk, ongeacht het soort gebruik, door een persoon, met betrekking tot de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend aan FRUEAT toebehoren, vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van FRUEAT.

Verplichtingen van de klant en van de gebruiker

5.1. De klant en de gebruiker verbinden zich ertoe:
a) Om volledig te voldoen aan deze VOORWAARDEN;
b) Zich te onthouden van het introduceren, opslaan of delen van lasterlijke, obscene, beledigende, xenofobe en/of andere inhoud die in strijd is met de algemene beginselen van de wet en de openbare orde;
c) Om alle intellectuele eigendomsrechten van FRUEAT en van derden te respecteren, inclusief die met betrekking tot producten;
d) Om wachtwoorden voor de FRUEAT SITE en producten op te slaan en niet bekend te maken, bijvoorbeeld toegangswachtwoorden;
e) Om geen valse identiteit te gebruiken;
f) Om nauwkeurige persoonlijke informatie, e-mail- en postadressen te delen, zodat FRUEAT verzoeken kan verwerken, bijvoorbeeld productbestellingen.
5.2. FRUEAT behoudt het recht om een gebruikersaccount te verwijderen dat in strijd is met een van de bovengenoemde regels.
5.3. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u aan FRUEAT verstrekt en verbindt zich ertoe uw account onmiddellijk bij te werken als hierin wijzigingen worden aangebracht.
5.4. FRUEAT is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of onmogelijkheid om een bestelling te verwerken als gevolg van onjuiste of onvoldoende informatie.

Online bestellen

6.1 Om aankopen te doen via de INTERNET SITE, moet de klant het formulier invullen dat hiervoor online beschikbaar is.
6.2 U moet ook alle stappen van de aankoop volgen om deze tot een goed einde te brengen.
6.3. De validatie van de bestelbon door de klant impliceert dat de klant de Voorwaarden heeft erkend, begrepen en uitdrukkelijk aanvaard.
6.4 Zodra u uw aankoop heeft voltooid, ontvangt u een automatische e-mail ter bevestiging van de transactie.
6.5 Indien de gegevens in de in het vorige punt bedoelde e-mail niet correct zijn, moet de klant onmiddellijk verzoeken om wijziging ervan of zelfs om annulering van de gedane aankoop.
6.6 Bij de aankoop van producten die op de website worden verkocht, aanvaardt FRUEAT de volgende betaalwijzen
– Visa
– MasterCard
- Multibanco referentie (voor eenmalige aankopen - één doos en voorafbetaling)
– PayPal
- MB WAY (voor eenmalige aankopen - één doos en vooruitbetaling)
6.7 De door FRUEAT geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen FRUEAT en de klant, en het is de verantwoordelijkheid van FRUEAT om het elektronische document waarmee de overeenkomst wordt geformaliseerd te archiveren en toegankelijk te houden.

Beschikbaarheid van het product

7.1 FRUEAT zal een door een klant geplaatste bestelling pas verwerken nadat de betaling is bevestigd en FRUEAT kan de beschikbaarheid van producten niet garanderen tot die verwerking begint.
7.2 In geval van onbeschikbaarheid van de voorraad van het bestelde product, zal FRUEAT de klant hiervan op de hoogte stellen en het door de klant betaalde bedrag binnen 14 dagen na bestelling terugbetalen, indien de klant dit wenst.
7.3 Wanneer u uw bestelling plaatst, zal de leveringswijze worden aangegeven.
7.4 De geschatte tijd van levering van het product hangt mede af van de transporttijd en de plaats van levering, en in de schatting zijn weekenden en feestdagen niet inbegrepen.
7.5 De geschatte leveringstermijnen zijn louter indicatief en elke vertraging geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Invoer en gebruik van producten in andere landen dan Portugal

Als u producten in een ander land dan Portugal wilt importeren en/of producten in een ander land dan Portugal wilt gebruiken, moet u de voorwaarden voor het importeren of gebruiken van de producten bij de autoriteiten in Portugal en in uw land bevestigen voordat u een aankoop doet , inclusief onder meer licenties, vergunningen, belastingen en andere toepasselijke heffingen. U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke informatie en voor het betalen van belastingen en heffingen en FRUEAT kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld. U bent volledig aansprakelijk voor alle problemen die zich in dit verband kunnen voordoen, zoals bijvoorbeeld overtredingen, boetes, belastingen of andere heffingen.

Prijs

9.1 Voordat u uw bestelling afrondt, kunt u de totale prijs van de producten controleren, inclusief belastingen, verzendkosten of eventuele andere kosten die van toepassing kunnen zijn, evenals de berekeningsmethode voor die prijs.
9.2. Voor andere bestemmingen dan Portugal kunnen extra vervoerskosten en andere kosten, onder meer van fiscale aard, verschuldigd zijn, die uitsluitend ten laste van de klant vallen.

Leveringskosten

10.1 De volgende tabel geeft de verschillende leveringstarieven weer volgens gewicht en plaats van transport:

Portugal vasteland en eilanden:
Gratis op alle bestellingen.

Europa:
Rest van de wereld:

 

Annuleringen en retourzendingen

11.1 U kunt uw bestelling op elk moment tot aan de verzending annuleren, met recht op terugbetaling van alle betaalde bedragen.
11.2 In geval van annulering van vooruitbetaalde abonnementen, wordt u terugbetaald voor de producten die onder de voorwaarden van deze clausule zijn geretourneerd en voor de nog niet ontvangen producten. Echter, gezien het feit dat de prijs per product varieert met de prepaid abonnementen, zal het terug te betalen bedrag worden verminderd met het verschil tussen het prepaid abonnement plan en de prijslijst van de daadwerkelijk gekochte producten of van het meest gunstige plan dat volledig is nageleefd, evenals de waarde van eventuele productaanbiedingen die zijn toegekend met de uitdrukkelijke voorwaarde van volledige naleving van de abonnementsplan periode. De opzegging van abonnementen wordt van kracht 30 dagen na de mededeling van de opzegging.
11.3 De niet-betaling van de bestelling binnen 2 dagen na de datum waarop ze definitief werd gemaakt, brengt de automatische annulering ervan met zich mee.
11.4 FRUEAT behoudt zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren indien er sprake is van een programmeerfout, een storing in de computers van FRUEAT, of indien het contractvoorstel misvormd aankomt op de plaats van bestemming en de fout een essentieel onderdeel van het contract betreft.
11.5 De klant heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder kosten te ontbinden binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag: (i) waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product in bezit krijgt of in het geval (ii) waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt, wanneer de klant in één bestelling meerdere producten heeft besteld en de goederen afzonderlijk worden geleverd.
11.6 Om uw herroepingsrecht overeenkomstig het vorige lid uit te oefenen, moet u FRUEAT op de hoogte stellen van uw besluit om deze Overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke schriftelijke verklaring die met bewijs van ontvangst naar het in 1.2 hierboven vermelde e-mailadres of FRUEAT-adres wordt gestuurd, en kunt u desgewenst gebruikmaken van het volgende modelformulier voor herroeping:
Modelformulier voor vrije resolutie
(u dient dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te beëindigen)
- Aan [naam, geografisch adres en, in voorkomend geval, e-mailadres van de handelaar invullen]:
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) koopovereenkomst betreffende de volgende goederen/besteld op (*)/ontvangen op (*) herroep/herroepen
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
11.7 In geval van herroeping van de overeenkomst is de klant verplicht de producten uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij FRUEAT op de hoogte heeft gesteld van de kosteloze herroeping van de overeenkomst, terug te zenden op kosten van alle retourzendingen.
11.8 In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de klant alle gedane betalingen, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van het kiezen van een andere verzendmethode dan de goedkoopste normale verzendmethode aangeboden door FRUEAT), terugbetaald krijgen uiterlijk 14 dagen na de datum van ontvangst door FRUEAT van de kennisgeving van de ontbinding, en de terugbetaling kan worden ingehouden totdat de goederen zijn ontvangen of de klant het bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn geretourneerd.
11.9 Het is slechts toegestaan producten te retourneren en derhalve zullen de door de Klant gedane betalingen slechts worden terugbetaald indien de producten door de Klant in goede staat en met originele verpakking compleet en deugdelijk gesloten/verzegeld worden geretourneerd.
11.10. De terugbetaling van een betaald bedrag zal altijd gebeuren via de betaalmethode die gebruikt werd voor de aankoop van het product.
11.11. Indien dit niet mogelijk is of indien de klant daarom verzoekt, kan de terugbetaling geschieden door overschrijving op de rekening van de klant, waarvan het IBAN door de klant bij de terugzending moet worden verstrekt, samen met het bewijs van het IBAN.
11.12. FRUEAT ber ekki ábyrgð á kostnaði í tengslum við endurgreiðslur sem gerðar eru með öðrum aðferðum en þeim sem notaðar eru til að kaupa vöruna.

Product garantie

12.1. U verbindt zich ertoe de producten te gebruiken in overeenstemming met deze VOORWAARDEN en de productinformatie en in strikte naleving van de wet en mag de producten niet gebruiken voor enig ander doel of op enige manier die bij wet verboden is.
12.2 Als u de producten misbruikt in strijd met het bovenstaande, kan FRUEAT niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, inclusief het stuk gaan van producten of schade aan de producten of aan eigendommen of mensen.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

FRUEAT kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van de SITE, behalve wanneer dit voortvloeit uit dwingende bepalingen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1. De VOORWAARDEN, bestellingen geplaatst via de SITE en alle zaken met betrekking tot de SITE, transacties, aankopen en producten zijn onderworpen aan de Portugese wetgeving.
14.2. De districtsrechtbank van Porto heeft exclusieve jurisdictie over elk geschil met betrekking tot de SITE, deze VOORWAARDEN, producten en alle andere zaken met betrekking tot FRUEAT die verband houden met deze VOORWAARDEN.
14.3 Voor de toepassing van artikel 18 van wet nr. 144/2015 van 8 september hebben consumenten het recht om alternatieve geschillenbeslechting (ADR) te gebruiken om eventuele geschillen te beslechten. De volgende ADR-entiteiten zijn beschikbaar:
Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto: http://www.cicap.pt
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa: http://www.centroarbitragemlisboa.pt/
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral: http://www.triave.pt/
CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo): http://www.ciab.pt/pt/
CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo: http://www.arbitragemdeconsumo.org/
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra: http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com
Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve: http://www.consumoalgarve.pt
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Madeira: http://www.srrh.gov-madeira.pt

Klachtenboek

FRUEAT is geregistreerd op het Electronic Complaints Book Platform, dat voor alle klanten hier of op https://www.livroreclamacoes.pt beschikbaar is. https://www.livroreclamacoes.pt.

 

Wijzigingen
FRUEAT behoudt het recht om deze VOORWAARDEN op elk moment en met onmiddellijke ingang te wijzigen.

PRIVACY EN COOKIE BELEID

Introductie

1.1. FRUEAT verzekert de privacy van gebruikers van haar SITE.
1.2. Er wordt geen informatie verzameld die u als gebruiker kan identificeren wanneer u de SITE bezoekt. Voor het gebruik van bepaalde inhoud of diensten kan het echter nodig zijn dat u vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt.
1.3. Het verstrekken van persoonlijke informatie en het beantwoorden van vragen is optioneel. Als u de informatie echter niet verstrekt of de vragen niet beantwoordt, kunt u het formulier niet verzenden en/of de producten kopen en kunnen wij uw verzoek niet verwerken.
1.4. Dit privacybeleid voldoet aan de geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1.5. Als je vragen of twijfels heeft over ons privacy- en cookiebeleid, kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met FRUEAT:
– Email: frueat@frueat.pt
– Postadres: Rua do Pinheiro Manso, nº 662, Sala 1.22, 4100-411 Porto
Telefoon (beschikbaar van 10:00 tot 12:30 en van 14:30 tot 18:00): + 351 226 155 189

2. Gegevensverzameling en verwerking

2.1. FRUEAT is de verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens.
2.2. De verzamelde gegevens worden door FRUEAT of door een verwerker verwerkt en opgeslagen.
2.3. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verwerkt met het oog op het verwerken van uw bestellingen en om met u te communiceren (bijvoorbeeld voor het verzenden van informatie of onze nieuwsbrief of voor marketing- of promotiedoeleinden).
2.4. FRUEAT kan ook beschikbare en geanonimiseerde informatie verwerken voor statistische doeleinden, op een manier die het onmogelijk maakt om u te identificeren.
2.5. We bewaren de gegevens die we verzamelen om u te identificeren alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld of voor verdere verwerking. Daarna worden uw gegevens permanent verwijderd.

3. Uw rechten

U heeft het recht op toegang, update en rectificatie van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om toestemming in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens zodra aan de vereisten is voldaan en in overeenstemming met de wet, door een schriftelijk verzoek te sturen naar FRUEAT met een bewijs van ontvangst, op een van de volgende manieren:
– Email: frueat@frueat.pt
– Postadres: Rua do Pinheiro Manso, nº 662, Sala 1.22, 4100-411 Porto

Veiligheidsmaatregelen

4.1. FRUEAT doet haar best om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
4.2. Het is echter uw verantwoordelijkheid om te garanderen en ervoor te zorgen dat de computer of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de SITE, goed is beschermd. Bijvoorbeeld tegen schadelijke software en computervirussen.
4.3. Houd er rekening mee dat wanneer gegevens worden verzameld op open netwerken zoals het internet, de gegevenscirculatie mogelijk niet veilig is en dat gegevens door onbevoegde derden kunnen worden gezien.
4.4. U mag uw wachtwoord of andere toegangsgegevens niet delen met derden met betrekking tot uw gebruikersaccount.

Cookies
5.1. FRUEAT maakt gebruik van automatische gegevensverzamelingstools, zoals cookies. Een "cookie" is een klein gegevensbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om gegevens te verzamelen, zoals, en indien beschikbaar, IP-adres, besturingssysteem, browser en systeembeheer.
Het verzamelt statistische informatie over hoe u onze SITE gebruikt. Cookies identificeren u niet persoonlijk. Over het algemeen registreren ze informatie over uw online activiteit (pagina's die u bezoekt, datum en tijd van het bezoek, enz.), zodat we u bij toekomstige bezoeken onthouden.

5.2. Alleen FRUEAT heeft toegang tot de informatie die door cookies wordt verzameld, collectief en anoniem, die wordt gebruikt om onze diensten en die van de SITE te optimaliseren voor uw behoeften en voorkeuren en om een gepersonaliseerde ervaring te creëren. Deze cookies helpen ons onze SITE te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te bieden.

5.3. Als u uw browserinstellingen wijzigt om cookies te blokkeren of te wissen, kunnen we niet garanderen dat u toegang heeft tot alle bronnen en diensten die op onze SITE worden aangeboden. We gebruiken cookies voor functies zoals het doorbladeren van onze catalogus, het online kopen van producten en het aanbieden van exclusieve diensten aan geregistreerde gebruikers.

5.4. Wat voor soort cookies worden er gebruikt?
Wij maken gebruik van twee soorten cookies:
5.4.1. Permanente cookies – deze cookies worden opgeslagen op uw computer of apparaat (pc, smartphone of tablet) en worden gebruikt wanneer u onze websites opnieuw bezoekt. Ze worden normaal gesproken gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, waardoor we u een persoonlijke service kunnen bieden.
5.4.2. Sessiecookies – dit zijn tijdelijke cookies die in uw browser worden opgeslagen totdat u onze website verlaat. De informatie die deze cookies verzamelen, wordt gebruikt om patronen in het webverkeer te analyseren en ons te helpen eventuele problemen te identificeren en een betere browse-ervaring te bieden.

5.5. Hieronder vindt u een lijst van de gebruikte cookies:
- Cookies van derden
Deze cookies meten het succes van een app en de effectiviteit van advertenties van derden. Ze kunnen ook worden gebruikt om widgets te personaliseren;
- Advertentie cookies
Deze cookies worden gebruikt voor gerichte advertenties op basis van uw interesses. Ze beperken ook het aantal keren dat u een bepaalde advertentie ziet, wat helpt om de effectiviteit van advertenties te meten en hoe goed de website is georganiseerd;
- Functionele cookies
Deze cookies slaan uw voorkeuren op zodat u uw instellingen niet bij elk bezoek aan onze website hoeft te wijzigen;
- Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies stellen u in staat om door onze website te bladeren en de functies ervan te gebruiken, en om toegang te krijgen tot beveiligde delen van de site. Sommige diensten kunnen niet worden geleverd zonder deze cookies;
- Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anonieme statistieken te maken en te analyseren om de prestaties van de website te verbeteren.

Wijzigingen

FRUEAT behoudt het recht om dit beleid op elk moment en met onmiddellijke ingang te wijzigen.