Mijn rekening

Privacybeleid

Introductie

Het surfen op de website van FRUUT en het registreren als klant in de online shop veronderstelt het begrip en de aanvaarding van dit Privacy- en Gegevensbeschermingsbeleid. FRUUT draagt voortdurend zorg voor de bescherming van de privacy van persoonsgegevens en een preventieve actie met betrekking tot de veiligheid van de website en de gegevensbescherming van haar klanten en bezoekers.

Om de garanties inzake vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te versterken, werden nieuwe maatregelen inzake gegevensbescherming ingevoerd, zowel wat betreft de controle van de legitimiteit van het gebruik van de verwerkte persoonsgegevens, als wat betreft de naleving van de rechten die aan de houders van deze gegevens worden toegekend. In deze context, en via de specialisatie van de klantenservicekanalen, wil FRUUT een duidelijkere en objectievere communicatie bevorderen over de doeleinden die aan de verwerking van persoonsgegevens ten grondslag liggen, alsook de transparantie van de verwerkingsoperaties.

De informatie in deze tekst is dus bedoeld om duidelijk en ondubbelzinnig de inhoud van het privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens over te brengen die zullen worden verwerkt in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna RGPD) en zoals afgebakend door de inhoud van de zakelijke relatie die zal worden aangegaan tussen de betrokkene en FRUUT.

Soorten verzamelde persoonsgegevens

In het algemeen worden persoonsgegevens verzameld in drie situaties die rechtstreeks voortvloeien uit de activiteit van FRUUT:

Registratie van de gebruiker: aanmaak van de FRUUT-klantenaccount en doeleinden van de gegevensverwerking.
Voor het aanmaken van een klantenrekening wordt een persoonlijke ruimte ter beschikking gesteld waar de klant de gegevens moet invoeren die nodig zijn voor zijn identificatie als klant. De eerste aankoop is afhankelijk van het verstrekken van aanvullende persoonlijke gegevens, die essentieel zijn voor de verwerking van de bestelling en de levering. De verplichte velden in de formulieren die voor deze registratiefasen beschikbaar zijn, zijn gemarkeerd met een asterisk (*).

FRUUT zet zich in voor de bescherming van klantgegevens en zal deze nooit aan derden ter beschikking stellen zonder medeweten of toestemming van de eigenaar, zoals de wet voorschrijft. Bij de verwerking van de bestelling van de klant is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens (zoals adres en postcode) aan derden worden doorgegeven, uitsluitend ter voorkoming en opsporing van fraude en altijd na een daartoe strekkend verzoek van de bevoegde autoriteiten.

Bovendien zal u, wanneer u een aankoop doet op de site, ook worden gevraagd om gegevens te verstrekken over het leveringsadres en de betalingsgegevens, om ervoor te zorgen dat de leveringstermijnen zo efficiënt mogelijk worden nageleefd.

De verstrekte gegevens worden bewaard gedurende de strikt noodzakelijke periode, die normaliter overeenkomt met de periode van het bestaan van de klantenrekening. Om deze reden zullen, op het moment dat de klant de annulering van de klantenrekening activeert, de persoonlijke gegevens definitief worden gewist, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, die voor dit doel en voor de absoluut noodzakelijke tijd zullen worden opgeslagen in een database. Indien de klant een nieuwe bestelling op de site wenst te plaatsen, dient de klant zich opnieuw in te schrijven, waarbij hij zich dient te houden aan de voorwaarden die van kracht waren op de datum van inschrijving.

Wij kunnen ook andere informatie verzamelen over de ervaring van de klant op de website, met als enig doel de aan de klant te verlenen dienst te verbeteren, hetgeen wij zullen doen na bevestiging van kennis en, waar nodig, na uitdrukkelijke toestemming van de houder van de persoonsgegevens.

In termen van het bijwerken van klantgegevens,indien de klant de aan FRUUT verstrekte gegevens wenst te verifiëren, kan hij dit doen in zijn persoonlijke ruimte. De klant dient zijn toegangsgegevens tot zijn account veilig te houden, aangezien elke actie of verzoek via zijn account zijn verantwoordelijkheid is, op voorwaarde dat de hieronder beschreven procedures voor het valideren van de identiteit van de klant worden gevolgd. Wij raden u aan uw wachtwoord niet in uw browser op te slaan, aangezien een andere persoon met toegang tot uw computer toegang kan krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Voor welk doel worden de verzamelde gegevens gebruikt?
Klantgegevens worden verwerkt om acties uit te voeren zoals het verwerken van bestellingen, u op de hoogte te brengen van wijzigingen in de functionaliteit van de website, het uitvoeren van enquêtes en het evalueren van interacties voor statistische doeleinden. Wij kunnen u ook periodiek per e-mail informatie sturen over producten en diensten, campagnes, promoties en speciale aanbiedingen. Indien u niet wenst dat voor deze doeleinden contact met u wordt opgenomen, kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de link die voor dat specifieke doel in de tekst van de nieuwsbrief is opgenomen.

Klantcontact met FRUUT
Wanneer de klant, op eigen initiatief, contact opneemt met FRUUT met het oog op het verkrijgen van informatie over de producten, het aankoopproces, de status van de bestelling of om een situatie met betrekking tot de website te melden, kan FRUUT genoodzaakt zijn om aanvullende persoonlijke gegevens te verzamelen voor verschillende doeleinden die, in het specifieke geval, specifiek zullen worden meegedeeld, maar die generiek onder de volgende situaties kunnen vallen: 

-bevestig de klantidentiteit en de reden voor het contact.

Samskipti FRUUT við viðskiptavininn
In het kader van de verwerking van een specifieke bestelling, kan het nodig zijn dat FRUUT contact opneemt met de klant om:
i) bevestiging of rectificatie van de persoonsgegevens die nodig zijn om het leveringsproces te voltooien (bv. leveringsadres). In dergelijke gevallen zal contact worden opgenomen met het mobiele telefoonnummer in het dossier van de klant.

jogo jetx